Official Slogans for Comrade Valentine’s Day 2015

valentineslogoMilitant Toilers And Tillers Everywhere:

Unite world-wide under the magnificent blood-red banner of revolutionary sex/love unfurled by Comrade Valentine!

Uphold in word and practice the Comrade Valentine’s Day slogan spontaneously raised by the broad proletarian masses in North America: Dare to Snuggle, Dare to Sin!!

Rely on Comrade Valentine’s vanguard line of Revolutionary Romanticism to challenge and defeat all reactionary and theocratic assaults against women and LGBTQ folk!!!


(Bosnian, Croatian and Serbian)

Militantni radnici i seljaci svih zemalja:

Ujedinite se širom svijeta pod veličanstvenim krvavo-crvenim bajrakom revolucionarnog seksa i ljubavi što ga razleprša Drug Valentinov!

Zagovarajte u svijetu i u praksi slogan Dana Druga Valentinova, spontano uzdignut od strane proleterskih masa Sjeverne Amerike: Dare to Snuggle, Dare to Sin! (usudite se maziti, usudite se zgriješiti!)

Uzdajte se u vangardnu liniju Revolucionarnog Romantizma Druga Valentinova koja osporava i savladava sve reakcionarne i teokratske napade na žene i LGBTQ narod!!!


(Swedish)

Till jordens stridbara arbetare och bönder:

Förena er i hela världen under kamrat Valentins blodröda, revolutionära sex- och kärleksbaner!

Upprätthåll i ord och handling kamrat Valentins paroll, som inför Alla hjärtans dag spontant lyfts av de vidsträckta proletära massorna i Nordamerika: Våga flämta, våga spinna!! (“Dare to snuggle, dare to sin!”)

Förlita er på kamrat Valentins avantgardistiska linje – den revolutionära romantiken – och utmana och besegra alla reaktionära och teokratiska angrepp på kvinnor och HBTQ-personer!!!


(Filipino)

Mga Militanteng Anakpawis at mga Nagbubungkal ng Lupa sa Buong Mundo:

Tayo ay magkaisa sa buong daigdig sa ilalim ng magnipikong dugo-pulang bandera ng rebolusyonaryong pag-ibig at seks na winawagayway ni Kasamang Valentine!

Itaguyod sa buong daigdig ang praktika sa pagdiriwang ng panawagan sa Araw ni Kasamang Valentine na sabay-sabay at ispontanyong isisigaw ng malawakang proletaryadong masa sa Hilagang Amerika: Mapangahas na Makibaka, Mapangahas na Magkasala!

Maniwala sa nangungunang linya ni Kasamang Valentine hinggil sa Rebolusyonaryong Romantisismo para hamunin at gapiin ang lahat ng mga reaksyonaryo at mga teoryang bumabatikos laban sa mga kababaihan at mga kasamahan na kabilang sa sector ng LGBTQ!


(Mandarin Chinese)

世界各地具有战斗性的劳动者和打工者们:

在Valentine同志雄伟鲜红的革命性爱旗帜的招展下,联合起来!

广大的北美无产阶级群众以文字和实践同时伸张Valentine同志节的口号:敢于依偎,敢于放肆!

依靠Valentine同志前卫性的革命浪漫主义路线去挑战和击退所有针对妇女和LGBTQ群体的反动和政教合一主张的袭 击!!!


(German)

Militante Werktätige und Bauern aller Welt:

Vereinigt Euch weltweit unter dem herrlichen vom Genossen Valentin entfalteten blutroten Banner der revolutionären Geschlechtsverkehr/Liebe!

Unterstützt in Wort und Praxis die Parole, die spontan am Tag des Genossen Valentin von den breiten proletarischen Massen Nordamerikas erhoben wird: Wage zu kuscheln und wage zu sündigen!!

Verlasst Euch auf die Vorhutslinie der revolutionären Romantik des Genossen Valentin, um alle reaktionären und theokratischen Angriffe gegen Frauen und LGBTQ-Menschen herauszufordern und niederzusschlagen!!!

Download this piece as a PDF
FacebookTwitterGoogle+Share
This entry was posted in Slogans. Bookmark the permalink.